Fakta om Björshus naturreservat

I Björshus naturreservat befinner du dig i ett mycket populärt ströv- och friluftsområde på Österlen som också är av riksintresse för friluftslivet. Reservatet ligger i anslutning till Drakamöllans naturreservat och nära flera andra som också är ”hotspots” för rödlistade arter; Kumlans, Vitemölla strandbackars, Verkeåns och Frisebodas naturreservat. Dessutom finns här flera andra områden som bjuder på unika naturupplevelser och hotade arter, som Ravlunda skjutfält, Kiviks marknadsfält och Skåneleden.!

Björshus naturreservat kommer efter restaureringen att medverka till att många rödlistade arter, varav flera är starkt eller akut hotade, finner nytt livsrum. Naturreservatet inrättades våren 2013.

Här finns den starkt hotade naturtypen sandstäpp, som i Sverige bara finns på några få platser i östra Skåne. Flera rödlistade arter är beroende av sandstäpp för sin överlevnad, som blommorna sandvedel (starkt hotad) och sandnejlika (starkt hotad). Här växer också toppjungfrulin (sårbar) och starkt eller akut hotade svampar som jordstjärnor, diskröksvampar och stjälkröksvampar.

I närområdet finns många betesdjur, men i Björshus ska hedmarkerna vårbrännas vilket kommer att gynna blommor och därmed fjärilar, vildbin och humlor. Arter som svartfläckig blåvinge (nära hotad) och allmän metallvingesvärmare (nära hotad) kan här öka sitt livsutrymme. Även sommargylling (starkt hotad) och sandödla (sårbar) kommer att gynnas. På heden ska enstaka ädellövträd och mindre buskage av hassel och björnbär finnas kvar.

Ett biflöde till den biologiskt mycket värdefulla Julebodaån rinner genom reservatet. Längs ån växer sumpskog med klibbal och ask som ska få växa ostört. Det finns också möjlighet att anlägga ett par mindre dammar där långbensgroda (sårbar), lökgroda (starkt hotad), lövgroda (nära hotad) och större vattensalamander kan trivas.

Björshus ligger i en värdefull ädellövskogstrakt, och i naturreservatet finns en fin skiktad ädellövskog, där träden har olika åldrar och skapar naturligt livsrum för olika arter. Här växer bok och ek med inslag av hassel, tall, asp, björk, lind, lönn och fågelbär (vildkörsbär).

När restaureringen av markerna är klar kommer alla kvarvarande granar att vara borta, skogen innehålla mer död ved och på den utökade hedmarken och sandstäppen kommer många sandblottor att inbjuda till nytt liv för rödlistade arter.

Parkering för besökare finns i Drakamöllans naturreservat, en parkering kommer också att finnas vid det blivande Lillehems naturreservat.

Låt dig hänföras över vår unika natur. Ni kan övernatta hos oss på Trollebo Björshus Bed & Breakfast, omgivet av kullar, ädellövskog och med fri sikt mot stjärnorna. Vårt naturreservat börjar precis utanför dörren!

Välkomna

 •  

  Trollebo-Björshus Bed and Breakfast

  Wina & Gerrit Schuytvlot
  Tingalyckevägen 225
  S-297 95 Degeberga
  Sweden

  Tel: +46 (0)44-35 10 31
  Fax: +46 (0)44-35 10 58
  Mobil: +46 (0)708-66 85 01
  www.trollebobjorshus.com
  E-mail: info@trollebobjorshus.com

   

 •  

   

 •